Syarat-syarat perkhidmatan

TINJAUAN

Laman web ini dikendalikan oleh beehive2u. Sepanjang laman web, istilah "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada beehive2u. beehive2u menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat dan perkhidmatan yang tersedia dari laman web ini kepada anda, pengguna, yang dikondisikan atas penerimaan semua terma, syarat, dasar dan notis yang dinyatakan di sini.


Dengan melayari laman web kami dan / atau membeli sesuatu daripada kami, anda terlibat dalam "Perkhidmatan" kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat berikut ( "Syarat Perkhidmatan", "Terma"), yang termasuk syarat tambahan dan syarat dan dasar dirujuk di sini dan / atau disediakan oleh pautan. Terma Perkhidmatan ini terpakai kepada semua pengguna laman web, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengguna yang pelayar, pembekal, pelanggan, pedagang, dan / atau penyumbang kandungan.


Sila baca Terma Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Perkhidmatan. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat-syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses laman web atau menggunakan apa-apa perkhidmatan. Jika Terma Perkhidmatan dianggap tawaran, penerimaan nyata terhad kepada Syarat-syarat Perkhidmatan.


Mana-mana ciri-ciri baru atau alat yang ditambah ke kedai semasa hendaklah juga tertakluk kepada Terma Perkhidmatan. Anda boleh menyemak versi yang paling semasa Syarat Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini. Kami berhak untuk mengemas kini, mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan / atau perubahan kepada laman web kami. Ia adalah tanggungjawab anda untuk memeriksa halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses ke laman web ini setelah apa-apa perubahan boleh dianggap sebagai penerimaan perubahan tersebut.


Kedai kami dihoskan pada Shopify Inc. Mereka memberikan kami platform e-dagang dalam talian yang membolehkan kami menjual produk dan perkhidmatan kami kepada anda.


SEKSYEN 1 - SYARAT STORE ONLINE

Dengan bersetuju kepada Terma Perkhidmatan, anda menyatakan bahawa anda sekurang-kurangnya umur majoriti di negeri atau wilayah anda tinggal, atau yang anda berumur lebih daripada majoriti dalam negeri atau wilayah kediaman anda dan anda telah memberikan kita keizinan anda untuk membenarkan mana-mana tanggungan kecil anda untuk menggunakan laman web ini.

Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk tujuan menyalahi undang-undang atau tidak sah atau tidak boleh, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar undang-undang dalam bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).

Anda tidak perlu menghantar apa-apa cacing atau virus atau apa-apa kod yang bersifat pemusnah.

Satu pelanggaran atau pelanggaran mana-mana terma akan mengakibatkan penamatan serta-merta Perkhidmatan anda.


BAHAGIAN 2 - SYARAT AM

Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja untuk apa-apa sebab pada bila-bila masa.

Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), boleh dipindahkan tanpa enkrip dan melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian dan (b) perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal bagi penyambungan rangkaian atau peranti. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian.

Anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, memperbanyakkan, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan atau mana-mana kenalan di laman web di mana perkhidmatan yang disediakan, tanpa kebenaran bertulis oleh kami .

Tajuk-tajuk yang digunakan di dalam perjanjian ini dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menghadkan atau selainnya menyentuh Terma ini.


BAHAGIAN 3 - KETEPATAN, KESEMPURNAAN DAN KETEPATAN MASA MAKLUMAT

Kami tidak bertanggungjawab jika maklumat yang disediakan di laman web ini adalah tidak tepat, lengkap atau semasa. Bahan di laman web ini disediakan untuk maklumat am sahaja dan tidak perlu digunapakai atau digunakan sebagai asas tunggal untuk membuat keputusan tanpa berunding dengan sumber utama, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih tepat pada masanya maklumat. Mana-mana pergantungan ke atas bahan di laman web ini adalah atas risiko anda sendiri.

Laman web ini mungkin mengandungi maklumat sejarah yang tertentu. Maklumat sejarah, semestinya, tidak semasa dan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami berhak untuk mengubah kandungan laman web ini pada bila-bila masa, tetapi kita tidak mempunyai obligasi untuk mengemas kini mana-mana maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memantau perubahan pada laman web kami.


BAHAGIAN 4 - PENGUBAHSUAIAN PERKHIDMATAN DAN HARGA

Harga untuk produk kami adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Kami mempunyai hak pada bila-bila masa untuk mengubahsuai atau menamatkan perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungan daripadanya) tanpa notis pada bila-bila masa.

Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau penamatan Perkhidmatan.


BAHAGIAN 5 - PRODUK ATAU PERKHIDMATAN (jika berkenaan)

Produk atau perkhidmatan yang tertentu mungkin boleh didapati secara eksklusif dalam talian melalui laman web ini. Produk-produk atau perkhidmatan mungkin mempunyai kuantiti yang terhad dan tertakluk kepada kembali atau bertukar-tukar sahaja mengikut Polisi Pemulangan kami.

Kami telah membuat segala usaha untuk memaparkan seberapa tepat mungkin warna dan imej produk kami yang muncul di kedai. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan pemantauan komputer mana-mana warna akan menjadi tepat.

Kami mempunyai hak, tetapi tidak wajib, untuk menghadkan jualan produk atau perkhidmatan kami kepada mana-mana orang, kawasan geografi atau bidang kuasa. Kami mungkin menggunakan hak ini secara kes demi kes. Kami berhak untuk menghadkan kuantiti mana-mana produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua penerangan produk atau harga produk adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis, mengikut budi bicara tunggal kami. Kami berhak untuk memberhentikan mana-mana produk pada bila-bila masa. Mana-mana tawaran untuk mana-mana produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini adalah tidak sah di mana dilarang.

Kami tidak menjamin bahawa kualiti mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau bahawa apa-apa kesilapan dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.


BAHAGIAN 6 - KETEPATAN MAKLUMAT BILLING AKAUN

Kami berhak menolak sebarang pesanan yang anda buat dengan kami. Kami boleh, mengikut budi bicara kami sendiri, mengehadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli setiap orang, setiap isi rumah atau setiap pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang ditempatkan oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama, dan / atau pesanan yang menggunakan alamat pengebilan dan / atau penghantaran yang sama. Sekiranya kami membuat perubahan atau membatalkan pesanan, kami mungkin akan memaklumkan kepada anda dengan menghubungi alamat e-mel dan / atau alamat pengebilan / nombor telefon yang disediakan pada masa pesanan dibuat. Kami berhak untuk mengehadkan atau melarang pesanan yang, dalam penghakiman tunggal kami, kelihatan diletakkan oleh peniaga, penjual semula atau pengedar.


Anda bersetuju untuk memberikan pembelian semasa, lengkap dan tepat dan maklumat akaun untuk semua pembelian yang dibuat di kedai kami. Anda bersetuju untuk mengemaskini dengan segera akaun anda dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor kad kredit dan tarikh tamat tempoh, supaya kita boleh melengkapkan transaksi anda dan menghubungi anda seperti yang diperlukan.


Untuk maklumat lanjut, sila lihat Polisi Pemulangan kami.


BAHAGIAN 7 - TOOLS PILIHAN

Kami boleh menyediakan anda dengan akses kepada peralatan pihak ketiga di mana kita tidak memantau dan tidak mempunyai apa-apa kawalan atau input.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses kepada alat-alat seperti "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa apa-apa jaminan, representasi atau keadaan apa-apa jenis dan tanpa sebarang pengesahan. Kami tidak mempunyai liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan pilihan alat pihak ketiga.

Sebarang penggunaan oleh anda alat pilihan yang ditawarkan melalui laman web ini adalah di bawah risiko anda sendiri dan budi bicara dan anda perlu memastikan bahawa anda mengetahui dan bersetuju dengan syarat-syarat di mana alat-alat yang disediakan oleh pembekal pihak ketiga yang berkaitan (s).

Kami boleh juga, pada masa depan, menawarkan perkhidmatan baru dan / atau ciri-ciri laman web ini (termasuk, pelepasan alat dan sumber baru). Seperti ciri-ciri baru dan / atau perkhidmatan hendaklah juga tertakluk kepada Terma Perkhidmatan.


BAHAGIAN 8 - PAUTAN PIHAK KETIGA

Kandungan tertentu, produk dan perkhidmatan yang disediakan melalui Perkhidmatan kami mungkin termasuk bahan-bahan daripada pihak ketiga.

Pautan pihak ketiga di laman web ini boleh mengarahkan anda ke laman web pihak ketiga yang tidak bergabung dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan dan kami tidak menjamin dan tidak akan mempunyai apa-apa liabiliti atau tanggungjawab bagi mana-mana bahan-bahan pihak ketiga atau laman web, atau apa-apa bahan lain, produk, atau perkhidmatan pihak ketiga.

Kami tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kecederaan atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barangan, perkhidmatan, sumber, kandungan, atau apa-apa urus niaga lain yang dibuat berkaitan dengan mana-mana laman web pihak ketiga. Sila semak dengan teliti dasar-dasar dan amalan-pihak ketiga dan pastikan anda memahami mereka sebelum anda terlibat dalam apa-apa transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan, atau soalan mengenai produk pihak ketiga harus ditujukan kepada pihak ketiga.


BAHAGIAN 9 - KOMENTAR PENGGUNA, MAKLUMBALAS DAN PENYERAHAN LAIN

Jika, atas permintaan kami, anda menghantar permohonan khusus tertentu (untuk penyertaan contoh pertandingan) atau tanpa permintaan dari kami anda menghantar idea-idea kreatif, cadangan, cadangan, rancangan, atau bahan-bahan lain, sama ada dalam talian, melalui e-mel, melalui pos, atau sebaliknya (secara kolektif, 'comments'), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, mengedit, menyalin, menyiarkan, mengedarkan, menterjemah dan jika tidak digunakan dalam mana-mana medium sebarang komen yang anda ke hadapan kepada kami. Kami dan hendaklah tidak bertanggungjawab (1) untuk mengekalkan sebarang komen dalam keyakinan; (2) membayar pampasan bagi apa-apa komen; atau (3) untuk bertindak balas terhadap sebarang komen.

Kami boleh, tetapi tidak mempunyai obligasi untuk, memantau, mengedit atau mengeluarkan kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara kami adalah menyalahi undang-undang, menghina, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, lucah atau jika tidak keberatan atau melanggar harta intelek mana-mana pihak atau Syarat-syarat Perkhidmatan .

Anda bersetuju bahawa ulasan anda tidak akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi, keperibadian atau hak peribadi atau hak milik yang lain. Anda selanjutnya bersetuju bahawa komen anda tidak akan mengandungi bahan fitnah atau sebaliknya yang menyalahi undang-undang, kasar atau cabul, atau mengandungi apa-apa virus komputer atau malware lain yang boleh dengan apa-apa cara mempengaruhi operasi Perkhidmatan atau laman web yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi seseorang selain diri anda, atau sebaliknya mengelirukan kami atau pihak ketiga tentang asal mana-mana komen. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang komen yang anda buat dan ketepatannya. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang komen yang dikirim oleh anda atau mana-mana pihak ketiga.


BAHAGIAN 10 - MAKLUMAT PERIBADI

Penyerahan anda maklumat peribadi melalui kedai dikawal oleh Dasar Privasi kami. Untuk melihat Dasar Privasi kami.


BAHAGIAN 11 - kesilapan, ketidaktepatan DAN KETINGGALAN

Kadang-kadang mungkin ada maklumat di laman web kami atau dalam Perkhidmatan yang mengandungi kesilapan tipografi, ketidaktepatan atau ketinggalan yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, promosi, menawarkan caj penghantaran produk, masa transit dan ketersediaan. Kami berhak untuk membetulkan apa-apa kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan, dan untuk mengubah atau mengemaskinikan maklumat atau membatalkan tempahan jika apa-apa maklumat dalam Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan adalah tepat pada masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu (termasuk selepas anda telah menyerahkan pesanan anda) .

Kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini, meminda atau menjelaskan maklumat dalam Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, termasuk tanpa had, maklumat harga, kecuali dikehendaki oleh undang-undang. Tiada dinyatakan update atau menyegarkan tarikh digunakan dalam Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, perlu diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat dalam Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan telah diubahsuai atau dikemaskini.


BAHAGIAN 12 - KEGUNAAN DILARANG

Selain larangan lain seperti yang dinyatakan dalam Syarat-syarat Perkhidmatan, anda dilarang daripada menggunakan laman web ini atau kandungannya: (a) bagi apa-apa tujuan menyalahi undang-undang; (b) untuk mendapatkan orang lain untuk menjalankan atau mengambil bahagian dalam apa-apa perbuatan menyalahi undang-undang; (c ) untuk melanggar mana-mana, peraturan antarabangsa persekutuan wilayah atau negeri, undang-undang, undang-undang atau ordinan tempatan; (d) melanggar atau melanggar hak harta intelektual atau hak-hak harta intelek orang lain; (e) untuk mengganggu, penderaan, penghinaan , bahaya, memfitnah, fitnah, memperkecilkan, mengugut, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, negara asal, atau hilang upaya (f) mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menghantar virus atau apa-apa jenis kod berniat jahat yang akan atau boleh digunakan dalam apa-apa cara yang akan menjejaskan fungsi atau operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet; (h) untuk memungut atau menjejaki peribadi maklumat orang lain; (i) untuk spam, phish, Pharm, alasan, labah-labah, merangkak, atau mengikis; (j) bagi apa-apa maksud lucah atau tidak bermoral, atau (k) untuk mengganggu atau memintas ciri-ciri keselamatan Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan untuk melanggar mana-mana satu kegunaan dilarang.


BAHAGIAN 13 - PENAFIAN WARANTI; HAD LIABILITI

Kami tidak menjamin, mewakili atau menjamin bahawa penggunaan anda terhadap perkhidmatan kami tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas daripada kesilapan.

Kami tidak menjamin bahawa keputusan yang boleh diperolehi dari penggunaan perkhidmatan akan tepat atau boleh dipercayai.

Anda bersetuju bahawa dari masa ke semasa, kami boleh mengeluarkan perkhidmatan bagi tempoh yang tidak ditentukan masa atau membatalkan perkhidmatan pada bila-bila masa, tanpa notis kepada anda.

Anda dengan jelas bersetuju bahawa penggunaan anda, atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini adalah atas risiko anda sendiri. Perkhidmatan ini dan semua produk dan perkhidmatan yang diberikan kepada anda melalui perkhidmatan ini adalah (kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh kami) disediakan 'sepertimana' dan 'boleh didapati' untuk kegunaan anda, tanpa apa-apa representasi, jaminan atau syarat apa-apa pun, sama ada nyata atau tersirat, termasuk terhadap semua waranti atau syarat kebolehdagangan, kualiti yang boleh diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, ketahanan, tajuk, dan bukan pelanggaran.

Dalam keadaan tidak boleh beehive2u, pengarah, pegawai, pekerja, ahli gabungan, ejen, kontraktor, intern, pembekal, pembekal perkhidmatan atau pemberi lesen bertanggungjawab terhadap sebarang kecederaan, kerugian, tuntutan, atau apa-apa ganti rugi langsung, tidak langsung, tidak langsung, punitif, khas atau berbangkit , termasuk, tanpa batasan keuntungan yang hilang, kehilangan hasil, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos gantian, atau apa-apa ganti rugi yang sama, sama ada berdasarkan kontrak, tort (termasuk kecuaian), liabiliti yang ketat atau sebaliknya, perkhidmatan atau apa-apa produk yang diperolehi menggunakan perkhidmatan ini, atau untuk apa-apa tuntutan lain yang berkaitan dengan apa-apa cara untuk menggunakan perkhidmatan atau apa-apa produk, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa kesalahan atau ketinggalan dalam apa-apa kandungan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan apa-apa jenis yang dilakukan akibat daripada penggunaan perkhidmatan atau apa-apa kandungan (atau produk) yang diposting, dihantar, atau sebaliknya disediakan melalui perkhidmatan tersebut, walaupun jika disarankan kemungkinannya. Oleh kerana sesetengah negara atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan liabiliti untuk ganti rugi akibat atau sampingan, di negeri atau bidang kuasa tersebut, liabiliti kami akan terhad kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.


BAHAGIAN 14 - PERLINDUNGAN

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan tidak berbahaya beehive2u dan orang induk, anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, pemberi lesen, penyedia perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pekerja dan pekerja, tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau tuntutan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau yang timbul daripada pelanggaran Syarat Perkhidmatan ini atau dokumen yang mereka masukkan dengan rujukan, atau pelanggaran mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga.


BAHAGIAN 15 - KEBOLEHASINGAN

Sekiranya mana-mana peruntukan Terma Perkhidmatan ini berazam untuk menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut masih boleh dikuatkuasakan sehingga ke tahap yang dibenarkan oleh undang-undang, dan bahagian yang tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah disifatkan diasingkan daripada Terma perkhidmatan, keputusan itu tidak akan menjejaskan kesahihan dan penguatkuasaan mana-mana peruntukan lain lain.


BAHAGIAN 16 - PENAMATAN

Kewajipan dan liabiliti pihak-pihak yang dilakukan sebelum tarikh penamatan akan terus wujud selepas penamatan perjanjian ini untuk semua tujuan.

Syarat-syarat Perkhidmatan yang berkesan melainkan jika dan sehingga ditamatkan sama ada oleh anda atau kami. Anda boleh menamatkan Terma Perkhidmatan pada bila-bila masa dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi mahu menggunakan Perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan laman web kami.

Jika dalam budi bicara mutlak kami, anda gagal, atau kita mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi mana-mana terma atau peruntukan Terma Perkhidmatan ini, kita juga boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan kekal bertanggungjawab ke atas semua jumlah terhutang sehingga dan termasuk tarikh penamatan dan / atau boleh dengan sewajarnya menafikan anda akses kepada Perkhidmatan kami (atau mana-mana bahagiannya).


BAHAGIAN 17 - KESELURUHAN PERJANJIAN

Kegagalan kami untuk menjalankan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Terma Perkhidmatan tidak merupakan penepian hak atau peruntukan tersebut.

Syarat-syarat Perkhidmatan dan mana-mana dasar atau kaedah-kaedah operasi diberikan oleh kami di laman web ini atau berkenaan dengan Perkhidmatan ini merupakan keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami dan mengawal penggunaan Perkhidmatan oleh anda, menggantikan apa-apa perjanjian terdahulu atau semasa, komunikasi dan cadangan , sama ada secara lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana versi terdahulu Syarat Perkhidmatan).

Mana-mana kekaburan dalam tafsiran Terma Perkhidmatan ini tidak boleh ditafsirkan terhadap pihak penggubalan.


BAHAGIAN 18 - UNDANG-UNDANG

Syarat Perkhidmatan ini dan sebarang perjanjian berasingan yang kami berikan kepada anda Perkhidmatan akan dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia.


BAHAGIAN 19 - PERUBAHAN TERMA PERKHIDMATAN

Anda boleh menyemak versi yang paling semasa Syarat Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini.

Kami berhak, mengikut budi bicara kami, untuk mengemas kini, mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan perubahan kepada laman web kami. Ia adalah tanggungjawab anda untuk memeriksa laman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses ke laman web kami atau Perkhidmatan berikutan penyiaran apa-apa perubahan kepada Terma Perkhidmatan dianggap sebagai penerimaan perubahan tersebut.


BAHAGIAN 20 - MAKLUMAT HUBUNGAN


NMC Servnex Sdn Bhd,

1-12, Tingkat 1, Jalan Indah 2, No.

Taman Indah, 84000 Muah, Johor, Malaysia.